Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΚ 679/2016 (εφεξής: ΓΚΠΔ), η παρούσα Πολιτική Προστασίας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Εταιρεία Attica Movers Α.Ε. συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε απέναντί σας και τα δικαιώματά σας. 

Για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων σας, σας ζητούμε να λάβετε γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε και είναι διαθέσιμη στα σημεία υποδοχής της εταιρείας μας, όπως επίσης και στην παρούσα ιστοσελίδα (www.atticamovers.gr) σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργούνται στην Εταιρεία μας και να γίνετε αρωγοί στον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε να διαχειριστούμε και να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Άρθρο 1: Πληροφορίες – Στοιχεία Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας κλπ.). Ειδικότερα, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, εθνικότητα, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία, σεξουαλικές προτιμήσεις, οικονομική κατάσταση ή πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τυχόν αδικήματα ή ποινικές καταδίκες αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων και ανήκουν στα «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα». 

Όταν καταχωρηθείτε στην Εταιρεία μας ως πελάτης, εγγράφεστε άμεσα στο πληροφοριακό μας σύστημα και ανοίγεται ο προσωπικός σας φάκελος. 

Η εγγραφή σας περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία όπως:

α) Στοιχεία επικοινωνίας,

όπως: [όνομα/επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό), e–mail]

 

β) Στοιχεία ταυτοποίησης – αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (μόνο για τρίτες χώρες), όπως:

[ημερομηνία γέννησης, φύλο, εθνικότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης, αριθμός Ταυτότητας]. Σε περίπτωση εξόφλησης εκάστοτε τιμολογίου δύναται να συλλέγονται στοιχεία πιστωτικής κάρτας. 

 

γ) Λίστες προσωπικών ειδών και οικοσκευών.

Κατά την αυτοψία στο χώρο του πελάτη, δύναται να γίνουμε γνώστες πληροφοριών που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως [ιδιορρυθμίες πελάτη, θρησκευτικά ή πολιτικά φρονήματα, σεξουαλικές προτιμήσεις]. Αυτές οι ευαίσθητες πληροφορίες δεν καταγράφονται πουθενά σε κανένα έγγραφο της εταιρείας μας, ούτε κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε αναρμόδιο εξωτερικό τρίτο μέρος. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 9 §2 (α) του ΕΚ 679/2016 καθώς ο πελάτης ως υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 9 §2 (α) του ΕΚ 679/2016 

 

Άρθρο 2: Τρόπος συλλογής στοιχείων

2.1. Ο τρόπος συλλογής των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται από τον ίδιο τον πελάτη: 

 • Μέσω e–mail  
 • Μέσω fax,
 • Μέσω τηλεφωνικής επαφής
 • Μέσω επιτόπιας αυτοψίας χώρου

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ενημερώνεται η Εταιρεία μας εάν αλλάξει οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία. Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνονται εναπόκειται στον ίδιο τον πελάτη ή στο πρόσωπο που έχει νόμιμο δικαίωμα να ενεργεί εκ μέρους του. 

 

2.2. Λόγοι συλλογής Προσωπικών σας Δεδομένων

Η Attica Movers Α.Ε. σέβεται την ιδιωτικότητά σας και σας διαβεβαιώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επ’ουδενί για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν λάβουμε προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιβάλλεται από το Νόμο. 

Οι λόγοι συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι:  

 • Για να μπορέσει η Εταιρεία να σας παρέχει τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες, βάσει:

α) της συμβατικής συμφωνίας με εσάς.

β) του έννομου συμφέροντός μας για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς οικοσκευών. 

 • Για να μοιραζόμαστε ή να αποστέλλουμε πληροφορίες με τις εκάστοτε συνεργαζόμενες μεταφορικές Ναυτιλιακές και Αεροπορικές εταιρείες, με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της μεταφοράς που έχετε αιτηθεί.
 • Για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς (ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης).
 • Για την κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας.

 

Άρθρο 3: Τα δικαιώματά σας

 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την ήδη δοθείσα συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

 

 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε λήψη αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων και αρχείων που κρατάμε στα πληροφοριακά μας συστήματα. Μετά από αξιολόγηση του αιτήματος σας θα σας παραχωρηθεί αντίγραφο του αρχείου σας. 

Σημείωση: Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ενδέχεται να χρεωθείτε με ένα χαμηλό διοικητικό τέλος (έξοδα διαχείρισης) προκειμένου να καλυφτεί το κόστος παροχής σε εσάς, των στοιχείων που αιτηθήκατε, σε περίπτωση επανάληψης του αιτήματος για λήψη αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων] 

 

 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε την οριστική και αμετάκλητη διαγραφή ή να αιτηθείτε τον περιορισμό, εφόσον το επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία, της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματα μας. καθώς και να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε.  Όπου έχετε συναινέσει στην αποστολή από εμάς προς εσάς προωθητικών προσφορών και μάρκετινγκ, μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@atticamovers.gr.

 

 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματά μας, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι διατηρούμε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για να μην το κάνουμε, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά. 

 

 • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την μεταφορά (φορητότητα) των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματα μας σε άλλον Οργανισμό, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. 

 

 • Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματα μας, όπου είναι δυνατόν. 

 

 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα. (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα |Τ: 210-6475600 | email: complaints@dpa.gr)

 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε αιτήματος από μέρους σας, σχετικά με τα δικαιώματά σας και προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποτελεί πάγια πολιτική μας να επιβεβαιώσουμε τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητά σας, πριν τη διεκπεραίωση του αιτήματος. 

 

Άρθρο 4: Κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτους

Για να βεβαιωθούμε ότι λαμβάνετε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε, μπορεί να μοιραζόμαστε σχετικές πληροφορίες για εσάς με άλλους οργανισμούς οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από εμάς και συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την ενημέρωση απορρήτου, τους νόμους προστασίας δεδομένων και οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. 

Οι οργανισμοί ή/και τα φυσικά πρόσωπα στους οποίους κοινοποιούνται πληροφορίες είναι οι παρακάτω: 

 • Ανταποκριτές (Brokers)

Ειδικότερα: Στέλνουμε ή λαμβάνουμε από αυτούς (Εισαγωγή ή Εξαγωγή), μέσω email, τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη, διεύθυνση, ονοματεπώνυμο και στοιχεία οικοσκευών για τη μεταφορά τους. Λαμβάνουμε ή στέλνουμε σε αυτούς, μέσω email, survey report– αυτοψία όπου περιέχονται τα στοιχεία κατοικίας και οικοσκευής του πελάτη μας.

 

 • Εκτελωνιστές

Ειδικότερα: Στέλνουμε σε αυτούς συμπληρωμένα τελωνειακά έγγραφα, διαβατήρια, υπεύθυνες δηλώσεις με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία ή δικηγόρο και λαμβάνουμε από αυτούς την διαβεβαίωση ότι διεκπεραιώθηκε ο εκτελωνισμός [ΑΦΜ, ΔΟΥ, και στοιχεία πελάτη, αυτοκινήτου, οικοσκευών.

 

 • Ναυτιλιακές εταιρείες

Ειδικότερα: Στέλνουμε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, email, αριθμό διαβατηρίου, shipping order, εντολή φόρτωσης με λεπτομέρειες φορτίου. Λαμβάνουμε από αυτούς έγγραφο φορτωτικής.

 

 • Αεροπορικές εταιρείες

Ειδικότερα: Στέλνουμε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, email, αριθμό διαβατηρίου, εντολή φόρτωσης με λεπτομέρειες φορτίου. Λαμβάνουμε από αυτούς έγγραφο φορτωτικής.

 

 • Συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες

Ειδικότερα: Στοιχεία επικοινωνίας πελάτη, Ονοματεπώνυμο και όλα τα αναγκαία έγγραφα που αφορούν τη μεταφορά του (αν πρόκειται για Τρίτη χώρα – τα στοιχεία διαβατηρίου και τελωνειακά έγγραφα εξαγωγής.

 

 • Ασφαλιστικές εταιρείες

Ειδικότερα: Δίνουμε σε αυτούς την λίστα απογραφής για ασφάλιση – ονοματεπώνυμο πελάτη. Λαμβάνουμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του πελάτη.

 

 • Δικηγόροι  
 • Εταιρίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας μας 
 • Ταχυμεταφορείς (courier)
 • Λογιστές 
 • Δικαστικές & Eισαγγελικές Aρχές

 

Ρητά δεσμευόμαστε ότι δεν θα εκμεταλλευτούμε ούτε θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους εκτός της Εταιρείας μας χωρίς τη συναίνεσή σας.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, αυτό θα συμβεί μόνον όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε ή όταν ο νόμος μας επιβάλλει να πράξουμε με αυτό τον τρόπο έτσι ώστε να προστατεύσει εσάς ή άλλα άτομα. 

 

Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν: 

 • Όταν έχει εκδοθεί επίσημη δικαστική ή εισαγγελική απόφαση ή όταν η κοινή χρήση πληροφοριών με την αστυνομία μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε κακουργηματική πράξη. 
 • Όταν πρέπει να διαφυλάξουμε έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας (π.χ είσπραξη των απαιτήσεών μας μέσω τρίτων, όπως δικηγόροι) 

 

Άρθρο 5: Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τους φακέλους σας με τα προσωπικά σας δεδομένα για δέκα (10) χρόνια για φορολογικούς λόγους και μετά από την περίοδο αυτή τα δεδομένα καταστρέφονται. Σε περίπτωση συναίνεσής σας, προκειμένου να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για αποστολή προσφορών από μέρους μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά μέχρι να μας αιτηθείτε ότι άρετε πλέον τη συναίνεσή σας, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@atticamovers.gr    

 

Άρθρο 6: Λοιποί Όροι

6.1. Ποιες οι Συνέπειες σε περίπτωση Μη Παροχής των Δεδομένων σας  

Δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, καθώς τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για εμάς ώστε να σας παράσχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, χωρίς αυτά δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε με ασφάλεια και ποιότητα στην διεκπεραίωση της μεταφοράς των οικοσκευών. 

 

6.2. Μέτρα Προφύλαξης 

Στην Εταιρεία λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κοινοποίηση ή καταστροφή και έχουμε δημιουργήσει διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλείας όπως: διαχείριση πρόσβασης βάσει ρόλου, κάμερες παρακολούθησης με καταγραφικό, ιδιωτική φύλαξη, συναγερμό, πυρασφάλεια,  ισχυρούς ελέγχους κωδικών πρόσβασης, ελέγχους ασφάλειας δικτύου, μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας, διαχείριση  αντιμετώπισης συμβάντων / περιστατικών.

 

6.3. Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας

Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες, έχουν υπογράψει Δήλωση Εμπιστευτικότητας ή είναι μέλη πιστοποημένων οργανισμών όπως η εταιρεία μας, εφαρμόζουν αντίστοιχες Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τηρούν ανάλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά και έχουν νομική υποχρέωση να διαφυλάσσουν τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες και την πολιτική της Εταιρείας μας. Όλα τα μέλη του προσωπικού μας έχουν λάβει σαφείς οδηγίες και εξειδικευμένη εκπαίδευση σχετικά με το χειρισμό εμπιστευτικών προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων. 

 

6.4. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Επεξεργασίας για την προστασία Προσωπικών σας δεδομένων 

Για να υποβάλλετε προτάσεις, αντιρρήσεις ή παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Δεδομένων της Εταιρείας μας.

Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν είναι αποθηκευμένες λάθος πληροφορίες  -παρ’ όλες τις προσπάθειες μας για τη διατήρηση σωστών και ενημερωμένων δεδομένων- θα τις διορθώσουμε κατόπιν αιτήματός σας. 

 

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων: 

Κασιμάτη Γεωργία

Email: info@atticamovers.gr 

Διεύθυνση:  Attica Movers A.E., Λεωφ. Συγγρού 19, 11743, Αθήνα | T: 210 9216773 

Όλα τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας επιβάλλεται η απάντηση τους εντός τριάντα (30) ημερών. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τη παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, δημοσιεύοντας αναθεωρήσεις σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε εφαρμογές. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν κατά την ανάρτηση, αλλά δε θα ισχύσουν αναδρομικά. 

Τελευταία τροποποίηση έγινε στις 31/07/2020.